FUNDACIÓ ESCOLA D’OSTEOPATIA DE BARCELONA garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin les nostres empreses clients d’acord amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a FUNDACIÓ ESCOLA D’OSTEOPATIA DE BARCELONA o al seu personal, seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de FUNDACIÓ ESCOLA D’OSTEOPATIA DE BARCELONA, imprescindibles per prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.

Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en aquest sentit FUNDACIÓ ESCOLA D’OSTEOPATIA DE BARCELONA ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. En cas en què consideri oportú que se cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i adreça del cessionari, perquè del seu consentiment inequívoc sobre aquest tema.

En compliment de l’establert en el RGPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació o portabilitat. Per a això deu contactar amb nosaltres en Rambla Modolell 6, Local 1, Sant Just Desvern (Barcelona).

A fi de garantir el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, FUNDACIÓ ESCOLA D’OSTEOPATIA DE BARCELONA ha rebut els serveis de consultoria i assessorament per part de www.clickdatos.es